Recover-E® webshop

Verantwoord (her)gebruik van ICT!

Algemene Voorwaarden


Gebruiksvoorwaarden Stichting Recover-E®, Versie 1.2, dd. 26-06-2015                                                                                                     Algemene Voorwaarden downloaden

Artikel 1 : Definities

1.1. Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden.

1.2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die met Recover-E®  een overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot het in gebruik geven van een Product door Recover-E® aan Gebruiker.

1.4. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

1.5. Product: het Product dat door Recover-E® aan Gebruiker in gebruik wordt gegeven.

1.6. Recover-E®: Stichting Recover E®, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58170103.

1.7. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

1.8. Website: alle door Recover-E® geëxploiteerde websites waarop de Producten worden aangeboden, waaronder www.recover-eshop.nl.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot het in gebruik geven en de levering van Producten aan Gebruikers.

2.2. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen door een Gebruiker betekend dat de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden wordt aanvaard, voor zover deze Gebruiksvoorwaarden ter hand zijn gesteld aan een Gebruiker.

2.3. Wijzingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Recover-E®. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Recover-E® zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door Recover-E®.

2.4. Indien en voorzover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Recover-E®, evenals de door Recover-E® opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Gebruiker door Recover-E® Schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Recover-E® beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3. Op de Website of in reclame-uitingen getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding zonder dat een Product daaraan hoeft te beantwoorden. Wanneer een Product niet lijkt te beantwoorden aan het getoonde model, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Recover-E® heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Gebruiker door Recover-E® zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.5. De Gebruiker garandeert dat de door hem in de aanvraag aan Recover-E® opgenomen informatie juist en volledig is.

Artikel 4: Geregistreerde Gebruiker op de Website

4.1. Indien de Gebruiker zich via de Website heeft geregistreerd, verschaft Recover-E® aan Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende Gebruiker die zich heeft aangemeld.

4.2. De Gebruiker ziet erop toe dat hij de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Recover-E® mag er vanuit gaan dat als een persoon zich aanmeldt met bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de Gebruiker is.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Recover-E® zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Gebruiker Schriftelijk vastgelegde afspraken.

5.2. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de Website en/of in de bevestigings e-mail of andere documenten binden Recover-E® niet.

5.3. Gebruiker zal wijzigingen van adres- en andere Persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging, melden aan Recover-E®, via de website www.recover-eshop.nl, of via  info@recover-e.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet-tijdige melding van (adres) wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 6: Levering van Producten

6.1. Alle door Recover-E® genoemde (lever)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Recover-E® bekend waren. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Gebruiker Recover-E® Schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.2. Bij gebreke van een andersluidende afspraak geldt een levertermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van de levertermijn geeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden. Recover-E® is in dat geval niet schadeplichtig.

6.3. Recover-E® is gerechtigd om Producten in deelleveringen te leveren.

6.4. De Producten blijven te allen tijde eigendom van Recover-E®.

Artikel 7: Verplichtingen Gebruiker

7.1. Gebruiker gedraagt zich als een goed gebruiker betaamt. Gebruiker zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking van het Product wijzigen. Gebruiker is verplicht het Product goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de aard van het Product, de technische specificaties en de bedieningsvoorschriften. Het is Gebruiker slechts toegestaan om originele, legale software te installeren op c.q. te gebruiken met het Product overeenkomstig met de rechten waarover Gebruiker beschikt in verband met deze software.

7.2. Gebruiker verricht zelf geen reparaties aan het Product en laat geen reparaties door derden verrichten.

7.3. Gebruiker dient Recover-E® op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Recover-E® de toestand daarvan kan inspecteren.

7.4. Gebruiker meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan Recover-E®. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het Product, waaronder gevolgschade ontstaan door de te late melding.

7.5. Ingeval van diefstal of vernieling van het Product doet Gebruiker aangifte bij de politie en verstrekt Recover-E® onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal.

7.6. Gebruiker verplaatst het Product niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Recover-E® naar een ander adres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. Gebruiker geeft het Product niet aan derden in gebruik.

Artikel 8: Gebreken en reparatie

8.1. De Gebruiker dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Gebruiker na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

    a) of het juiste Product/de juiste productcategorie is geleverd;

    b) of het Product/de productcategorie overeenstemt met hetgeen overeengekomen;

    c) of het Product voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

8.2. De Gebruiker dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, Schriftelijk en gemotiveerd onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Recover-E®.

8.3. De Gebruiker dient een defect Product te retourneren naar een door Recover-E® vastgesteld adres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking.  Recover-E® stelt voor de resterende looptijd van de Overeenkomst een vervangend Product uit de productcategorie waartoe het defecte Product thans behoort, aan de Gebruiker ter beschikking.

8.4. Indien de gebreken aan het defecte Product zijn veroorzaakt door Gebruiker, vergoedt Gebruiker aan Recover-E®  de kosten die Recover-E® moet maken om het Product te (laten) repareren of te vervangen.

8.5. Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, heeft Recover-E® de keuze, hetzij het Product te vervangen door een (soort)gelijk Product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9: Prijzen en betaling

9.1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, en inclusief verzendkosten voor heen- en retourlogistiek binnen Nederland, maar exclusief de retourpremie. Deze retourpremie zal worden toegevoegd bij het winkelmandje en het kassagedeelte van de Website, voordat de betalingsgegevens worden verwerkt.

9.2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Recover-E® van de verschuldigde vergoeding door Gebruiker plaats door middel van vooruitbetaling per online betalingsopdracht.

9.3. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Recover-E® van een door haar vooraf vastgestelde retourpremie plaats door middel van vooruitbetaling per online betalingsopdracht. Terugbetaling van de retourpremie vindt enkel plaats, wanneer het Product na beëindiging van de Overeenkomst, retour is ontvangen door Recover-E®.

9.4. De Gebruiker heeft niet de bevoegdheid tot verrekening.

9.5. Recover-E® kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Recover-E® van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker of de aard van de relatie met de Gebruiker hiertoe aanleiding geven.

9.6. In het geval Gebruiker niet tijdig betaalt, verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Recover-E® overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Gebruiker zijn.

9.7. Recover-E® is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikel 10: Herroeping

10.1. Nadat de Gebruiker de bestelde Producten heeft ontvangen, heeft de Gebruiker de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Recover-E®, zonder opgave van redenen, te ontbinden. In het geval dat er meerdere Producten zijn besteld die in verschillende zendingen zijn verzonden, gaat de termijn van veertien (14) kalenderdagen lopen wanneer de laatste zending is ontvangen.

10.2. Indien de Gebruiker de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Gebruiker dit binnen de bedenktijd aan Recover-E® Schriftelijk te melden, via info@recover-e.nl of Recover-E® op andere ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden.

10.3. De Gebruiker dient de Producten binnen veertien (14) dagen na het ontbinden van de Overeenkomst te retourneren naar een door Recover-E® vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de originele verpakking, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten voor een adequate verpakking ten behoeve van retourzending te zorgen.

10.4. Indien de Gebruiker reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Gebruiker de Overeenkomst met Recover-E® ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Recover-E® deze betalingen, verminderd met de verzendkosten heen en retour, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in dit artikel bedoelde ontbindingsverklaring aan de Gebruiker terugbetalen, via de door de Gebruiker gebruikte betaalwijze.

10.5. Recover-E® behoudt het recht om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen) of door de schuld van de Gebruiker zijn beschadigd.

10.6. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Recover-E® schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Gebruiker te wijten is of anderszins voor risico van de Gebruiker komt, zal Recover-E® de Gebruiker hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Recover-E® heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Gebruiker terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Duur en beëindiging

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij een der partijen een maand voor aanvang van deze verlengde gebruiksperiode Schriftelijk heeft aangegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. De Gebruiker betaalt geen vergoeding voor deze verlenging. Tijdens de  verlenging worden geen vervangende Producten aangeboden door Recover-E®.

11.2. Recover-E® heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Gebruiker:

    a) zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

    b) komt te overlijden;

    c) failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of indien op Gebruiker de schuldsaneringsregeling van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast;

    d) onder curatele is of wordt gesteld;

11.3. De Overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde tussentijds Schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden.

11.4. Bij opzegging door Gebruiker op grond van dit artikel, worden reeds betaalde vergoedingen niet gerestitueerd, met uitzondering van de betaalde retourpremie ingevolge art. 9.3.

11.5. De Gebruiker dient het Product binnen veertien (14) dagen na de beëindiging van de Overeenkomst te retourneren naar een door Recover-E® vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de originele verpakking, dient de Gebruiker zelf de kosten voor het retour zenden te dragen.

11.6. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Recover-E® schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Gebruiker te wijten is of anderszins voor risico van de Gebruiker komt, zal Recover-E® de Gebruiker hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Recover-E® heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Gebruiker terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

12.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van Recover-E® - waaronder begrepen de Website en logo’s – of anderzins berusten bij Recover-E® of haar licentiegevers.

12.2. De Gebruiker en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen).

12.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Recover-E® heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

12.4. Recover-E® draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 13: Privacy/Verwerking van Persoonsgegevens

13.1. Recover-E® verwerkt Persoonsgegevens van de Gebruiker in het kader van de in het Privacy Statement kenbaar gemaakte doeleinden.

13.2. Recover-E® zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Recover-E® is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuiste) gebruik van de Website door de Gebruiker en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Gebruiker. Recover-E® is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede wordt verstaan schade veroorzaakt door dataverlies, ontstaan ten gevolge van de door haar ter beschikking gestelde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Gebruiker.

14.2. Mocht er – ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel – op enig moment toch aansprakelijkheid van Recover-E® ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat door Recover-E® bij de Gebruiker in rekening is gebracht en door Gebruiker is voldaan.

14.3. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

Artikel 15: Overmacht

15.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Recover-E® zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van Recover-E®, stakingen bij Recover-E®, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Recover-E® afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Recover-E® is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen welke tussen Recover-E® enerzijds en Gebruiker anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Recover-E® worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.


Stichting Recover-E®

Van Batenborchstraat 17

6532 XJ Nijmegen

T. +31 6 41675554

E info@recover-e.nl


BTW nr. NL8529.07.448.B01

KvK 58170103